• Chủ đầu tư: Thành Phố Đà Nẵng
  • Danh mục: Chiếu sáng công cộng
  • Địa chỉ: Thành Phố Đà Nẵng
  • Hoàn thành: 2013