• Khách hàng: Khách sạn HTH
  • Danh mục: Khách sạn
  • Địa chỉ: Sầm Sơn – Thanh Hóa
  • Hoàn thành: 2018