• Khách hàng: Công ty CPTM và Dịch vụ Hà Thành
  • Danh mục: Khách sạn
  • Địa chỉ: Hạ Long – Quảng Ninh
  • Hoàn thành: 2019