• Chủ Đầu Tư : Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
  • Danh mục: Văn phòng làm việc
  • Địa chỉ: 504 Xã Đàn – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018