• Khách hàng: Trung Tâm Chứng Khoán Hà Nội
  • Danh mục: Chiếu sáng văn phòng
  • Địa chỉ: Thành Phố Hà Nội
  • Hoàn thành: 2015