• Chủ Đầu Tư :
  • Danh mục: Tòa nhà Văn Phòng
  • Địa chỉ: Thành Phố Hà Nội
  • Hoàn thành: 2017