• Chủ Đầu Tư :
  • Danh mục: Trung tâm thương mại
  • Địa chỉ: Thành phố Vĩnh Long
  • Hoàn thành: 2020