• Chủ Đầu Tư : Tổng Công ty VNCC
  • Danh mục: Văn phòng làm việc
  • Địa chỉ: Cầu giấy – Hà Nội
  • Hoàn thành: 2018